0048 222 139 129 / Pon - Pt 7:30 - 14:00
0
0,00 zł z VAT 0,00 zł bez VAT

Odpowiedzialność za wady towaru w odniesieniu do przedsiębiorcy

W stosunkach z podmiotami przedsiębiorczymi, kiedy podczas zawierania umowy z okoliczności jednoznacznie wynika, że zakup jest związany z ich działalnością gospodarczą, odpowiedzialność za wady reguluje § 2099 i nast. kodeksu cywilnego. Kupujący jest obowiązany zgłosić wadę bez zbędnej zwłoki od chwili, kiedy mógł ją wykryć kontrolując wczas i z odpowiednią starannością towar. W przeciwnym wypadku w razie sporu sądowego sąd nie uzna uprawnień z tytułu wadliwego wykonawstwa. Jeżeli chodzi o wadę ukrytą, obowiązuje to samo, o ile wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, kiedy kupujący mogą ją z dostateczną starannością wykryć, ale najpóźniej do dwóch lat od przekazania rzeczy.

 

Oferty specjalne