0048 222 139 129 / Pon - Pt 7:30 - 14:00
0
0,00 zł z VAT 0,00 zł bez VAT

Odpowiedzialność za wady towaru w odniesieniu do konsumenta

Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że rzecz w chwili odbioru nie ma wad. Zwłaszcza sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że w czasie, kiedy kupujący rzecz odebrał,

  • rzecz ma właściwości, które strony uzgodniły, i jeżeli brak ustalenia, takie właściwości, które sprzedający lub producent opisał, lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez niego prowadzonej
  • rzecz nadaje się do celu, który podaje sprzedający lub do którego rzecz tego rodzaju zazwyczaj jest używana
  • rzecz odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru
  • rzecz jest w odpowiedniej ilości, mierze lub masie
  • rzecz spełnia wymagania przepisów prawnych

Jeżeli wada wyjdzie na jaw w ciągu sześciu miesięcy od odebrania, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili odbioru. Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji wad, które na towarze wystąpią do 24 miesięcy od jego odebrania w myśl. §2165 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny″).

Jeżeli rzecz nie ma właściwości uzgodnionych według umowy, kupujący może żądać również dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli to nie jest ze względu na charakter wady niestosowne, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może żądać tylko wymiany części; jeżeli to nie jest możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to ze względu na charakter wady niewspółmierne, zwłaszcza jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części ma kupujący również w przypadku usuwalnej wady, jeżeli nie może rzeczy należycie używać z powodu wielokrotnego wystąpienia wady po naprawie lub większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma też prawo do odstąpienia od umowy.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może żądać stosownej zniżki. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki również w przypadku, kiedy sprzedający mu nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, oraz w przypadku, kiedy sprzedający nie dokona naprawy w stosownym czasie lub dokonanie naprawy spowodowałoby znaczne problemy konsumentowi.

Przed pierwszym użyciem rzeczy kupujący jest obowiązany przestudiować związane z nią dokumenty niezbędne do używania rzeczy, łącznie z instrukcją obsługi, ostrzeżeniami i innymi wskazówkami, a następnie konsekwentnie kierować się tymi dokumentami lub podanymi w nich informacjami.

UWAGA – instrukcja użytkowania nie musi być zawsze częścią dostawy – np. w przypadku wyrobów z ogólnie znanym sposobem użycia. Na odwrót, w przypadku bardziej złożonych urządzeń trzeba mieć instrukcję do dyspozycji, aby wyrób mógł zostać wprowadzony do eksploatacji w przepisany sposób (brakującą instrukcję należy najpierw uzyskać).

Odpowiedzialność za wady nie dotyczy zużycia rzeczy (lub jej części) w wyniku jej normalnego używania. Krótszej żywotności wyrobu nie można zatem uważać za wadę i nie podlega reklamacji. Prawa z tytułu wadliwego wykonawstwa nie przysługują kupującemu, jeżeli kupujący przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę, lub jeżeli kupujący sam wadę spowodował. Do każdego towaru jest załączany rachunek, który służy jako dowód zakupu. Odbiór towaru potwierdza klient podpisując kwit dostawy / odbierając przesyłkę od przewoźnika.

W razie uznanej reklamacji kupujący ma prawo do kompensaty finansowej kosztów, które dowodnie poniósł w związku z odesłaniem reklamowanego towaru sprzedającemu, w maksymalnej wysokości odpowiadającej najtańszemu możliwemu sposobowi doręczenia przez Czeską Pocztę, lub powszechnie znanych doręczycieli typu PPL. Sprzedający nie będzie kompensować kosztów ponadstandardowych usług jakichkolwiek przewoźników, jak np, doręczenie ekspresowe, itp.

 

Oferty specjalne